Den forbandede kærlighed - 14 fortællinger om homoseksuelle og kulturel mangfoldighed

 

 

 

 

 

 Indledning
 Indholdsfortegnelse
 Fortællinger
 Fakta
Lærervejledning
Arbejde med en fortælling
Arbejde med et tema
Kulturtema - kloden rundt
Forfatterne
Fotos
Rulletekster
Faglitteratur
Skønlitteratur
Film
Radio og lyd
Danske foreninger m.v.
Udenlandske foreninger
Rådgivninger
Mødesteder, cafeer m.m.
Chat, dating, magasiner ...

Til læreren

Forslag til undervisningsforløb og projektarbejde i forbindelse med læsning af bogen ”Den Forbandede Kærlighed”

Introduktion
Undervisningsmaterialerne Arbejde med en fortælling og Arbejde med et tema indeholder arbejdsopgaver, som knytter sig til bogen ”Den Forbandede Kærlighed”.

Bogen indeholder 14 fortællinger om unge homoseksuelle, der søger deres identitet i krydsfeltet mellem seksualitet, etnicitet, religion og kultur, og til hver af fortællingerne knytter der sig en række arbejdsspørgsmål og -opgaver, ligesom der også er tema-opgaver, der går på tværs og inddrager flere fortællinger. Her på hjemmesiden findes uddrag af tre af bogens fortællinger, men de findes kun i deres fulde form i selve bogen. Desuden er vist eksempler på enkelte af bogens fakta og tema-artikler.

Bogens fortællere har mange forskellige kulturelle baggrunde, og fortællingerne kredser om temaer som seksualitet og kærlighed, religion og kultur, familie-idealer, køn og roller, generationskonflikter, majoritet og minoritet.
Arbejdet med bogen kan altså både tage udgangspunkt i det tokulturelle tema eller i en bredere debat om livsværdier og samfundsidealer:

Mellem to kulturer…: Som underviser kan du vælge at lægge fokus på det tokulturelle tema, hvis der fx er mange etniske minoriteter i klassen. Bl.a. kan I tale om, hvilke særlige barrierer der kan knytte sig til det, hvis man samtidig finder ud af, at man er homoseksuel. I bogen er der lagt vægt på både at fortælle, hvor svært det kan være – men også, hvordan mange har fundet ud af at løse problemerne.
 
Ligestilling, livsværdier, normer…: I kan også vælge at læse fortællingerne som forskellige indlæg i en debat om livsværdier og samfundsidealer, hvor blikket ’udefra’ ofte er godt til at spejle og stille spørgsmål ved vores selvforståelser.

Målgruppe og sværhedsgrad
Målgruppen er fra 8. klasse og opefter – dvs. også gymnasiet, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.
Spørgsmål og opgaver er af forskellig karakter og sværhedsgrad. For mange af spørgsmålene gælder, at man kan uddybe besvarelsen og diskussionerne afhængigt af elevernes niveau og af den tid, der er til rådighed. Det er op til læreren selv at vælge i opgavestoffet, så spørgsmål og opgaver målrettes det aktuelle niveau.

Fag og metode
Bogen lægger op til debat og/eller gruppearbejdediskussioner om temaer som seksualitet og kærlighed, religion og kultur, familie-idealer og generationskonflikter.

Materialet vil således kunne benyttes i mange forskellige fag – f.eks. kristendomskundskab/religion, samfundsfag, dansk – og bruges som råstof til projektarbejde i tværfaglige sammenhænge, f.eks. i temaarbejde om kønsroller og familieformer, det multietniske samfund, kulturmøde, menneskerettigheder & minoriteter.

Bogen er bygget op omkring livsfortællinger, hvilket betyder, at det specifikt seksuelle ikke er i fokus, selv om det har en plads. Alligevel vil bogen være oplagt i seksualundervisningen – og både bog og hjemmeside henviser til andet materiale, hvis der er brug for mere ’kropsorienterede’ snakke.

Arbejdsspørgsmålene kan besvares individuelt og evt. på skrift. Men det fulde udbytte fås ved dialog og debat – arbejdsmaterialet lægger op til, at eleverne gennem samtaler bringer deres egne erfaringer og holdninger til temaerne frem og arbejder med dem i fællesskab.

De fleste opgaver er holdningsrelaterede og har ingen endelige facit. Det er vigtigt, at eleverne gøres opmærksomme på dette, og at det er tilladt at have forskellige holdninger og synspunkter.

Formål med undervisningen:

Formålet med bog og undervisning er således ikke kun en mindretalsberetning eller vejledning i, hvordan homoseksuelle kan finde identitet og berettigelse, men et oplæg til en bredere debat om (køns)normer og (familie)værdier i det danske samfund.
 


Indhold og læringskategorier
Bogen har personfortællingerne i fokus, men indeholder også andre tekstformer, der tilsammen tilbyder eleverne forståelse/oplevelse, faktuelle indblik og selvindsigt. Arbejdsspørgsmålene inddrager samtlige tekstformer/kategorier. (eksempler findes under ’uddrag af bogen’)

Bogens tekstkategorier er følgende:

Fortællinger - interviews med unge homoseksuelle eller deres familie

Fakta og temaartikler Tankeruskere - enkle spørgsmål til teksterne, der går tæt på læseren selv – ’hvad ville du gøre, hvis din bedste ven…?

Arbejdsmaterialet:
Arbejdsmaterialet ligger i to dele:

Et korttidsprojekt kan være at læse f.eks. to tekster og arbejde med dem – evt. ved at sammenligne de to fortællinger og finde ligheder og forskelle i personernes oplevelser, værdier, valg, holdninger og muligheder.

Har I mere tid, vil det være oplagt at arbejde med temaer og inddrage flere tekster. Det kan f.eks. gøres ved at dele klassen op i grupper, der arbejder med hver sit tema, og på den måde komme hele bogen igennem.

At læse og forstå i helhed
Bogen er sat sammen som en helhed om et tema, der hidtil har været både tabuiseret, stereotypiseret og mystificeret. Vi har omhyggeligt forsøgt at afdække så mange hjørner og vinkler som muligt, bl.a. ud fra forskellige fortælleformer og stoftyper. Derfor er det vores håb, at man ikke kun vælger en enkelt eller enkelte tekster ud, men læser det hele i sammenhæng. Hvis ikke den enkelte elev magter at læse hele bogen, kan man sætte et klasse-projekt-arbejde sammen, så de forskellige grupper sørger for at give resume i plenum af det, de hver især har læst og diskuteret. På den måde får den enkelte elev et grundigere indblik i bogens temaer og undgår at sidde tilbage med et forsimplet eller overfladisk indtryk.

Arbejde med enkelte tekster
Hvis man vælger kun at arbejde med ganske få af bogen tekster, er det vigtigt, at de er ’balancerede’ – altså at de ikke tilsammen giver et skævt billede af den virkelighed, bogen fortæller om. Det vil f.eks. være uheldigt kun at læse fortællinger, hvor det fremstår som meget vanskeligt at leve som homoseksuel. For at skabe balance bør man sørge for også at inddrage en tekst, hvor hovedpersonens erfaringer giver håb for et godt liv som homoseksuel. På den måde kan man sørge for både at skabe identifikation hos elever, der måske selv tumler med vanskeligheder omkring deres seksualitet, og samtidig give inspiration og håb via den ’saft og kraft’, der er at hente hos mennesker, der har kæmpet og vundet sig et sikkert ståsted i livet.

Under Arbejde med et tema kan man finde inspiration til, hvilke tekster der kan vælges ud og læses sammen, hvis man især ønsker at koncentrere sin læsning om f.eks. religion, seksualitet, familieliv og kønsroller, diskrimination og racisme.

Arbejde med temaer
Arbejdsmaterialet til temaerne omfatter dels fakta-artikler om forskellige aspekter af temaet (temaet om religion indeholder f.eks. artikler om synet på homoseksualitet inden for både kristendom og islam), dels spørgsmål og opgaver der forudsætter, at eleverne har læst flere af bogens fortællinger. Ved hvert tema er det anført, hvilke af bogens fortællinger, det anbefales at læse i forbindelse med temaet.

Temaarbejdet kan med fordel kombineres med arbejde med de enkelte fortællinger. F.eks. kan en gruppe måske arbejde med to fortællinger og så vælge et tema derudover. Det vil kræve, at de både læser flere af bogens fortællinger og en del af tema- og faktastoffet.

Arbejdsmaterialets faktaartikler er generelt længere og med lidt flere detaljer end dem, som er trykt i bogen. En del af artiklerne er dog identiske i arbejdsmateriale og bog.

Starten på et projektforløb – et forslag
Forløbet startes med en fælles introduktion til emnet og materialet – f.eks. et Foredrag. Emnet kan præsenteres konkret ud fra bogens fortællinger om homoseksuelle, men det er også vigtigt, at det præsenteres som noget, der ikke kun har relevans for homoseksuelle (eller etniske minoriteter), da det giver bredt stof til at arbejde med livsværdier, familieformer, normer og holdninger til minoritetsgrupper m.v.
Man kan fx indlede med at tegne et mindmap på tavlen for at indkredse, hvad eleverne umiddelbart forbinder med emnet – så de allerede fra start er på banen med egne holdninger og forestillinger.
Til slut i forløbet kan man tage det ’gamle’ mindmap frem igen for at se, om noget har rykket sig.


Foredrag!

Vi tilbyder at komme ud og holde foredrag og lægge op til debat. Et sådan foredrag kan f.eks. bruges som en del af en temadag, eller det kan indgå som indledning til eller afslutning på et længere projektforløb om de temaer, der tages op i bogen.

Ved hvert foredrag deltager en af bogens forfattere samt en af de unge, hvis personlige historie indgår i bogen. Foredraget har fokus på de unges personlige beretninger, men indeholder også fakta og baggrundsviden om homoseksualitet, kultur og religion. Der lægges op til debat eller anden form for inddragelse af eleverne, afhængigt af tid og aftale.

Vi har fået støtte af Socialministeriet og Københavns Kommune til at afholde en række foredragsarrangementer – så dem, der er hurtigst til at booket et foredrag, kan få det gratis!

Se flere informationer om foredrag og bestilling .


Undervisningsmaterialet er produceret af forfatterne til bogen.